ASK ออกหุ้นกู้ 2 พันลบ. ชูดบ. 2.85% ลุยขายกองทุน 5-6 ต.ค.นี้

ASK ออกหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่า 2 พันลบ. อัตราดอกเบี้ย 2.50-2.85% ขายสถาบัน 5-6 ต.ค.นี้ เล็งนำเงินที่ได้ไปใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารทั้งจำนวนภายในเดือนต.ค.64


บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ASK ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 9/2564 มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท จำนวน 2 ชุด ได้แก่

ชุดที่ 1 ไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี 10 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี

ชุดที่ 2 ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.85 ต่อปี

โดยทั้ง 2 ชุดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันระหว่างวันที่ 5 – 6 ต.ค. 2564 ผ่านธนาคารยูโอบี ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

สำหรับ ASK ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัดเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2563

อย่างไรก็ดีบริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารทั้งจำนวนภายในเดือนต.ค. 2564

 

 

Back to top button