AEONTS กวาดกำไร 6 เดือนโตแตะ 1.8 พันลบ. ปันผล 2.50 บ. XD 18 ต.ค.64

AEONTS กำไรไตรมาส 2 ลดลง 30% เหลือ 678 ลบ. ส่วนงวด 6 6 เดือนโต 22% แตะ 1.8 พันลบ. แจกปันผล 2.50 บ. ขึ้น XD 18 ต.ค.นี้ เคาะจ่าย 2 พ.ย.64


บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AEONTS รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/64 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ส.ค.64) มีกำไรสุทธิ ดังนี้

สำหรับครึ่งปีแรกของปี 2564 บริษัทฯมีรายได้จากงบการเงินรวม 10,386 ล้านบาท ลดลง 655 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับไตรมาสที่ 2/2564 บริษัทฯมีรายได้จากงบการเงินรวม 5,344 ล้านบาท ลดลง 40 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 จากงวดเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากไตรมาสก่อน รายได้ที่ลดลงเป็นผลจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตลง จากร้อยละ 18 เหลือร้อยละ 16 ต่อปี และลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลลงจากร้อยละ 28 เหลือร้อยละ 25 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563และการปิดสถานที่ชั่วคราว ตามมาตรการในการป้องกันกำรแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม

ส่งผลให้บริษัทต้องปิดสาขาในห้างสรรพสินค้าชั่วคราวจำนวน 57 สาขา

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เน้นส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์และการถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตร (Cardless Cashing) รวมแล้วการใช้จ่ายบัตรเครดิตช่องทาง Online เติบโตกว่าเท่าตัว และการใช้ Cardlesscashing คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 30 ของยอดเงินกู้รวม ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีรายได้อื่นจากหนี้สูญรับคืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อน

พร้อมกันนี้ บริษัทเตรียมจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มี.ค.64 – 31 ส.ค.64 และกำไรสะสม เป็นเงินสด 2.50 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 18 ต.ค.64 และกำหนดวันจ่ายปันผล 2 พ.ย.64

Back to top button