XPG จัดงบ 250 ลบ. ซื้อ “สิริฮับ A” เข้ากระเป๋า 25 ล้านโทเคน จ่อรับส่วนแบ่งรายได้ 4.5%

XPG จัดงบ 250 ลบ. ลงทุนซื้อ “สิริฮับ A” จำนวน 25 ล้านโทเคน ในราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหนึ่งโทเคน ลุ้นรับส่วนแบ่งรายได้ตามสิทธิร้อยละ 4.50 ต่อปี


บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XPG ระบุว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 บริษัทได้มาซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตามพระราชกำหนดการประกอบุธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเป็นการลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ A (SiriHubA) ที่มีบริษัท เอสพีวี 77 จำกัด เป็นผู้ออกโทเคนดิจิทัล และมีบริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยโทเคนดิจิทัลดังกล่าวนั้นอ้างอิงกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์อ้างอิงในการระดมทุนนี้

โดยโทเคนดิจิทัลดังกล่าวจะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยบริษัทได้เข้าลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริ ฮับ A เป็นจำนวน 25,000,000 โทเคน ในราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหนึ่งโทเคน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 250,000,000 บาท

ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน ซึ่งการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว เป็นไปตามกรอบงบประมาณและนโยบายการลงทุนที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ซึ่งมอบอำนาจให้คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและตัดสินใจในเรื่องนี้

สำหรับการลงทุนในโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A นั้นมีสิทธิได้รับผลตอบแทนดังต่อไปนี้

(1) ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส ในอัตราส่วนแบ่งรายได้ต่อมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A ไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี

(2) ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายอาคารสิริแคมปัสเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600 ล้านบาทแรก (ตามมูลค่าโทเคนดิจิทัล สิริฮับ A ที่ออกทั้งหมด) โดยผู้ถือโทเคนดิจิทัล สิริฮับ A จะได้รับเงินคืนจนครบถ้วนก่อนผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B

Back to top button