ETC แจ้งรับ “มูลฝอยติดเชื้อ” หน่วยงานรัฐ เติมเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้า

ETC ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อโควิด-19 โดยการรับมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในระบบเตาเผาโรงไฟฟ้าของบริษัทและบริษัทย่อย


นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ก่อให้เกิดปัญหาขยะติดเชื้อมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายของเชื้อมากยิงขึ้น

ทั้งนี้ บริษัท รวมถึงบริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี จํากัด และบริษัท รีคัฟเวอรี เฮ้าส์ จํากัด (บริษัทย่อย) ซึ่งใช้เชื้อเพลิง RDF จากขยะอุตสาหกรรมในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า จึงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อ โดยจัดการให้มีการกําจัดขยะดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเพื่อลดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรค และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและสังคม เนื่องจากโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเทคโนโลยีการเผาไหม้ด้วยอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ไม่ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส และมีระบบควบคุม มลพิษทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติของเตาเผาเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545

นอกจากนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับความเห็นชอบและอนุญาตให้รับมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในระบบเตาเผาโรงไฟฟ้าจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และปฏิบัติตามประกาศ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขยะติดเชื้อจะได้รับการกําจัดอย่างถูกต้อง รวมทั้งได้เปิดให้มีการเข้าเยี่ยมชม ระบบการจัดการและมาตรการป้องกันความเสียงจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นําชุมชนที่อาศัยบริเวณพื้นทีตั้งโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

Back to top button