สบน.เปิดซื้อขายพันธบัตร-คืนภาษีผ่านแอพฯ “เป๋าตัง”

สบน.เปิดซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อต่อยอดการลงทุน และสามารถใช้บริการคืนภาษี โดยผู้ที่เคยยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบัตรประชาชน ที่ธนาคารกรุงไทย สามารถสแกนใบหน้าในแอปพลิเคชัน และทำธุรกรรมได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง


นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. เปิดเผยว่า สบน. พัฒนาต่อยอดการลงทุนผ่านวอลเล็ตสะสมบอนด์มั่งคั่ง (สบม.) บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับบริการภาครัฐ โดยผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับยกเว้นภาษีและได้รับเงินคืน จะเป็นผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ในตลาดรองผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลภาษีกับกรมสรรพากร ทำให้สามารถตรวจสอบการหักภาษีตามจำนวนวันที่ถือครองจริง

โดยหากได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนเข้าวอลเล็ต สบม. ประมาณ 10 วันทำการหลังจากได้รับดอกเบี้ย การดำเนินการในครั้งนี้ นอกจากจะอำนวยความสะดวกในการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้ลงทุนอัตโนมัติ ซึ่งผู้ลงทุนยังสามารถเรียกดูรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้จากวอลเล็ต สบม. แล้ว ยังเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านตลาดรองอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ สบน. กล่าวว่า ผู้สนใจสามารถซื้อขายพันธบัตร และใช้บริการขอคืนภาษีอัตโนมัติผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่บัดนี้ต้นไป โดยผู้ที่เคยยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบัตรประชาชน (Dip chip) ที่ธนาคารกรุงไทย (KTB) แล้ว สามารถสแกนใบหน้าในแอปพลิเคชัน และทำธุรกรรมตลาดรองได้ทันทีโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ซึ่งผู้ลงทุนจะสามารถทราบราคาพันธบัตร ตรวจสอบรายละเอียดและสถานะธุรกรรม และรายการที่หักภาษีทั้งแบบรายรุ่น และรายปีภาษีได้ทันที ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

Back to top button