TTA ทุ่ม 100 ลบ. ซื้อ SKOOTAR รุกแพลตฟอร์มส่งเอกสาร-อาหารออนไลน์

TTA ทุ่ม 100 ลบ. ส่งบริษัทย่อย VVT ซื้อกิจการ “SKOOTAR” ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการส่งเอกสาร/พัสดุผ่านช่องทางออนไลน์ “SKOOTAR” ต่อยอดขนส่งครบวงจร


บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดเผยว่า บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ จำกัด (VVT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 99.99% ได้ทำข้อตกลงเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท สกู๊ตตาร์ บียอนด์ จำกัด (SKOOTAR) ในสัดส่วน 60% คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท ปัจจุบัน SKOOTAR มีทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาท/หุ้น

สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้จะมาจากกระแสเงินสดที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท SKOOTAR เป็นบริษัทเอกชนไทยจัดตั้งและมีรายได้เชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2559 วัตถุประสงค์หลักทำธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการส่งเอกสาร/พัสดุผ่านช่องทางออนไลน์ โดย SKOOTAR เป็นผู้พัฒนาและเป็นเจ้าของแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บไซต์ SKOOTAR ซึ่งบริการครอบคลุมถึงการส่งเอกสาร/พัสดุ การส่งใบแจ้งหนี้ การเก็บและฝากเช็ค การรับชำระค่าสินค้าเมื่อส่งถึง และการส่งอาหาร โดยมีผู้ส่งเอกสารรายย่อยทั่วไปที่ลงทะเบียนกับแอปพลิเคชั่นดังกล่าว

ทั้งนี้การเข้าลงทุนใน SKOOTAR จะทำให้ TTA สามารถขยายศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งให้ครอบคลุมธุรกิจการให้บริการขนส่งผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้งช่วยต่อยอดและส่งเสริมธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม TTA เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น

Back to top button