SABUY ร่วมทุน “TERO” ลุยขายโฆษณาบนตู้อัตโนมัติ ขยายกลุ่มลูกค้า

SABUY ร่วมทุน “TERO” จัดตั้ง “เทโร สบาย” ถือหุ้นฝ่ายละ 50% ลุยขายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บนตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ เพิ่มช่องทางบริการ รวมทั้งขยายกลุ่มลูกค้า


บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

รวมทั้งอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (TERO) ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายโฆษณารายการโทรทัศน์ จัดคอนเสิร์ตและการแสดง และรับจ้างบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสื่อประสม (เช่น การผสม VDO และภาพนิ่ง) จัดการแสดงหรือกิจกรรมบันเทิง/กีฬาครบวงจร รวมถึงบริการจำหน่ายบัตรผ่านประตู ระบบการจองตั๋ว และธุรกิจ Ecommerce ซึ่งรวมถึง การจำหน่ายสินค้าผ่าน Thailand Postmart ในการจัดตั้งบริษัท เทโร สบาย จำกัด (TRSB) โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 10 ล้านบาท

โดยมีวัตถุประสงค์การร่วมทุนจัดตั้งบริษัท เทโร สบาย จำกัด เพื่อติดตั้งและดูแลระบบตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ รวมไปถึงการขายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บนตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ โดยบริษัทฯ และ TERO ถือหุ้นฝ่ายละร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ทั้งนี้คาดว่าจะเกิด Business Synergy ในการนำจุดแข็งของพันธมิตรมาร่วมสร้างธุรกิจใหม่สร้างพื้นที่สื่อโฆษณา ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยความเป็นมือออาชีพและมีประสบการณ์ในวงการสื่อ และเพิ่มจุดตั้งตู้ขายสินค้าอัตโนมัติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการ ตลอดจนจำนวนผู้ใช้บริการในกลุ่ม Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของ TERO เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต

Back to top button