OTO แจกฟรี OTO-W1 ผู้ถือหุ้นเดิม 2:1 ขึ้น XW 19 พ.ย.นี้

OTO แจก OTO-W1 ให้ผู้ถือหุ้นเดิม ขึ้นเครื่องหมาย XW วันที่ 19 พ.ย. 64 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานทุนของบริษัทฯ และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน รองรับแผนการขยายไลน์ธุรกิจ เข้าสู่ Commercial Technology อย่างเต็มรูปแบบ


นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) หรือ OTO เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติแจกฟรีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 หรือ OTO-W1 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 2 สามัญเดิมต่อ 1 หน่วยวอร์แรนต์ โดยกำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XW วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กำหนดอัตราการใช้สิทธิแปลงวอร์แรนต์เป็นหุ้นสามัญสัดส่วน 1:1 ในราคาหุ้นละ 3 บาท มีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย

สำหรับการจัดสรรวอร์แรนต์ให้กับผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานทุนของบริษัทฯ และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน รองรับแผนการขยายไลน์ธุรกิจ เข้าสู่ Commercial Technology อย่างเต็มรูปแบบ และเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่มีความเชื่อมั่นใบริษัทฯและอยู่กับเรามายาวนาน

ทั้งนี้ที่ผ่านมามีพันธมิตรหลายรายเข้ามาร่วมหารือกับบริษัทฯ ในฐานะผู้นำตลาด Call Center และ Contact Center เพื่อขยายไลน์เข้าสู่ Commercial Technology เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า คาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงที่เหลือของปีนี้ ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างในการให้บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (1690 Call Center) จากการรถไฟแห่งประเทศไทย (การรถไฟฯ) มูลค่า 166.84 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาโครงการ 36 เดือน สำหรับระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (1690 Call Center) ของการรถไฟฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลข่าวสารเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ทั้งข้อมูลพื้นฐานการโดยสาร เดินรถ สินค้า การแจ้งเหตุด่วน เหตุอันตราย ข้อเสนอแนะ ติชม โฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถสร้างบริการที่ทันสมัยให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟ ผ่านระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์  1690 Call Center ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยสามารถให้บริการได้หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านช่องทางโทรศัพท์, E-mail, Web Chat, และ Chat Bot Social Media (Facebook) เป็นต้น

 

 

Back to top button