EASTW ว่าจ้าง IND สำรวจ-ออกแบบโครงการ “มาบตาพุด-สัตหีบ” มูลค่า 16 ลบ.

IND ลงนามสัญญาจ้างสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการขยายระบบท่อส่งน้ำมาบตาพุด-สัตหีบ เส้นที่ 2 กับ EASTW มูลสัญญา 15.98 ล้านบาท


นายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ระบุว่า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 บริษัทได้ลงนามสัญญาจ้างสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการขยายระบบท่อส่งน้ำมาบตาพุด-สัตหีบ เส้นที่ 2 กับ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW เป็นผู้ว่าจ้าง มูลสัญญาประมาณ 15,985,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 180 วัน

Back to top button