SVI ปิดจ๊อบซื้อกิจการ Tohoku Pioneer พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่ “Tohoku Solutions co.,Ltd.”

SVI ปิดจ๊อบซื้อกิจการ Tohoku Pioneer พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่ "Tohoku Solutions co.,Ltd." กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อย


บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVI ตามที่บริษัทได้มีการเปิดเผยสารสนเทศ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของบริษัท Tohoku Pioneer (Thailand) Company Limited นั้นบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ Tohoku Pioneer (Thailand) Company Limited ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “Tohoku Solutions Co., Ltd.” ซึ่งได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

Back to top button