NWR คว้างานก่อสร้าง “อุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา” ช่วงคอขวด มูลค่า 2.2 พันลบ.

NWR รับทรัพย์ 2.2 พันลบ. หลังคว้างาน “ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา” บริเวณคอขวด ของกทม. ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน


บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ NWR เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด กับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 2,219.20 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน นับจากวันที่แจ้งให้เริ่มงาน

ทั้งนี้งานก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด ณ เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขมและเขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้

1.ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองทวีวัฒนา ขนาด 32 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 1 แห่ง

2.ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.70 เมตร ยาวประมาณ 2,033 เมตร

3.ก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 1 แห่ง

4.ก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน 32 แห่ง

Back to top button