JMART ขายหุ้น VGI-U ระดมทุนหมื่นล้านฉลุย! “สุขุมวิทยา” ยังถือใหญ่ สัดส่วน 27%

JMART ขายหุ้น VGI-U ระดมทุนหมื่นล้านฉลุย! “สุขุมวิทยา” ยังถือใหญ่ สัดส่วน 27% ทั้งนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ภายใต้ประกาศที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงอนุมัติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 342,361,387 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 30.3370 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 10,386,217,397.42 บาท ให้แก่ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI จำนวน 206,241,800 หุ้น และบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U จำนวน 136,119,587 หุ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแจ้งว่า ในวันนี้ (วันที่ 7 ธันวาคม 2564) บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้ง 2 ราย และได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 342,361,387 บาท จากเดิมจำนวน 1,039,852,381 บาท เป็นจำนวน 1,382,213,768 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

อนึ่งหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดังนี้

โดยหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้มีการแต่งตั้งนางจิตเกษม หมู่มิ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจาก VGI ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด โดยบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ภายใต้ประกาศที่เกี่ยวข้อง

Back to top button