EA ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 3 หมื่นลบ. เสริมแกร่งธุรกิจแบตเตอรี่-รถไฟฟ้า-สถานีชาร์จ

บอร์ด EA ไฟเขียวออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 3 หมื่นลบ. ระดมทุนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจแบตเตอรี่-รถไฟฟ้า-สถานีชาร์จไฟฟ้า เล็งเพิ่มทุน 290 ล้านหุ้น รองรับใช้สิทธิแปลงสภาพ จ่อชงผู้ถือหุ้นไฟเขียว 28 ม.ค.65


บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (หุ้นกู้แปลงสภาพ) โดยมีมูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 900 ล้านยูโร (หรือคิดเป็นประมาณ 3.4 หมื่นล้านบาท เทียบอัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร เท่ากับ 37.97 บาท ณ วันที่ 9 ธ.ค.2564) หรือเงินสกุลอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า อายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ส่วนราคาเสนอขายและอัตราดอกเบี้ยจะกำหนดในช่วงระยะเวลาก่อนวันออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งจะกระทำโดยวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building)

ขณะเดียวกันราคาแปลงสภาพจะเป็นราคาซึ่งจะกำหนด ณ เวลาที่มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ในช่วงระยะเวลาก่อนวันออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพบวกส่วนเพิ่ม (Premium)

ทั้งนี้ หากราคาแปลงสภาพสำหรับหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (ตามนิยามที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ลงทุน จะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ใช้สิทธิแปลงสภาพออกขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว (Silent Period)

โดยภายหลังจากวันที่ผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพครบ 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ทั้งนี้อาจเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย และ/หรือ ผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยอาจออกและเสนอขายในคราวเดียวเต็มจำนวนหรือหลายคราวก็ได้ และอาจเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด (private placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (public offering) โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ อาจจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย ทั้งนี้ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์จะนําเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไปใช้เพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัทฯ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจแบตเตอรี่ ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 29,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 373,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 402,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 290,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 290,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

Back to top button