“ตลท.” ปรับปรุงเกณฑ์ DW อ้างอิงหุ้นต่างประเทศ มีผล 13 ธ.ค.64

“ตลท.” ปรับปรุงเกณฑ์ DW โดยเพิ่มหุ้นต่างประเทศให้สามารถเป็นสินทรัพย์อ้างอิง จากเดิมกำหนดให้เป็นเฉพาะหุ้นและดัชนีหุ้นในประเทศ และดัชนีหุ้นต่างประเทศเท่านั้น เริ่มมีผลตั้งแต่ 13 ธ.ค.64 เป็นต้นไป


นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลท.ปรับปรุงเกณฑ์ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant: DW) โดยเพิ่มหุ้นต่างประเทศให้สามารถเป็นสินทรัพย์อ้างอิงของ DW ได้จากเดิมที่กำหนดให้เป็นเฉพาะหุ้นและดัชนีหุ้นในประเทศ และดัชนีหุ้นต่างประเทศเท่านั้น

รวมถึงเพื่อรองรับพัฒนาการดังกล่าว ตลท.ยังปรับช่วงการเคลื่อนไหวของราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดสำหรับ DW ที่อ้างอิงกับสินทรัพย์ต่างประเทศ ให้สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุด (Ceiling) หรือลดลงต่ำสุด (Floor) ได้ไม่เกิน 20 เท่าจากราคาปิดของ DW วันก่อนหน้า เพื่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และการเพิ่มมาตรการกำกับดูแลการซื้อขาย DW ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติในลักษณะเดียวกับที่ ตลท.มีการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงให้แก่ผู้ลงทุน มีผลตั้งแต่ 13 ธ.ค.64 เป็นต้นไป

โดย ตลท.จะประกาศรายชื่อ DW ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายบนเว็บไซต์ www.set.or.th นอกจากนี้ ยังปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศและสามารถใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ย.64 มี DW อ้างอิงสินทรัพย์ต่างประเทศจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกใหม่ทั้งสิ้น 190 รุ่น เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 472 ล้านบาทต่อวัน เติบโตขึ้น 16% ทั้งนี้ DW ที่อ้างอิงสินทรัพย์ต่างประเทศ มีสัดส่วนการซื้อขาย 5.5% ของมูลค่าการซื้อขายรวมของ DW โดยมูลค่าการซื้อขายรวมของ DW เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 8,579 ล้านบาทต่อวัน

Back to top button