SINGER ขายหุ้น PP “ยูซิตี้” 197 ล้านหุ้น ราคา 36.3005 บ. ฟรีวอร์แรนต์ 3 วันนี้

SINGER เสนอขายหุ้น PP "ยูซิตี้" จำนวน 197 ล้านหุ้น ราคา 36.3005 บ. ฟรีวอร์แรนต์ 3 วันนี้ พร้อมปรับราคาแปลงสิทธิ SINGER-W2 ใหม่ 12.71849 บ. และอัตราการใช้สิทธ์ 1 วอร์แรนต์ ต่อ 1.10076 หุ้น


บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER เปิดเผยว่าว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (“SINGER-W3”) เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 1 ราย คือ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U

โดยแบ่งเป็น (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 197,108,696 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 36.3005 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 7,155.14 พันล้านบาท และ (ข) จัดสรรหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (SINGER-W3) จำนวนไม่เกิน 11,557,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย แต่กำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 36.3005 บาท โดยมีระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 นิ้

อย่างไรก็ตามบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นข้างต้นเข้าข่ายถูกห้ามขายหุ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ) เนื่องจากราคาเสนอขาย ข้างต้นเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ได้มีปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ SINGER-W2 ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามสูตรการคำนวณ 2 สูตรดังนี้

บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เพื่อรักษาผลตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W2 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ์เนื่องจาก มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับบุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท โดยคำนวณจากวันแรกที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.2 และ 6.3

 

Back to top button