CMO จ่อขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 500 ลบ. “กองทุนใหญ่สิงคโปร์” เสริมสภาพคล่อง-ขยายธุรกิจ

CMO เตรียมออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 500 ลบ. ขายให้กับ “กองทุนใหญ่สิงคโปร์” เสริมแกร่งฐานะการเงิน พร้อมลุยธุรกิจออนไลน์ มาร์เก็ตติ้ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และ เทคโนโลยี


บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) หรือ CMO เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเตรียมเสนอผู้ถือหุ้นออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 500 ล้านบาท เสนอขายกองทุนใหญ่จากสิงคโปร์ พร้อมลุยธุรกิจออนไลน์ มาร์เก็ตติ้ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และ เทคโนโลยี ด้วยแผนนโยบายสร้างการเติบโตจากธุรกิจเดิมโดยมุ่งเน้นการเข้าไปลงทุนในกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความรวดเร็วสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างก้าวกระโดด

สำหรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้สำหรับการลงทุนในธุรกิจที่ช่วยเสริมศักยภาพของ CMO ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดแบบยั่งยืนต่อไป โดยธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุนจะมีทั้งที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบธุรกิจเดิมที่ทำอยู่ รวมถึงธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ ทั้งนี้การทำธุรกิจต่อไปของ CMO ในอนาคตจะเน้นความเป็น End To End Experience ที่ทำครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีทั้งรูปแบบธุรกิจที่เป็น B to B  และ B to C ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากการนำเงินไปลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ แล้ว ยังจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการด้านการเงินให้ CMO มีความสามารถในการดำเนินงานขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้น สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด และยังเป็นการช่วยลดต้นทุนทางการเงิน ซึ่งส่งผลต่อผลการดำเนินงาน และมั่นใจว่าบริษัทฯ จะกลับมาทำกำไรในปีนี้ได้อย่างแน่นอน

Back to top button