ฉลุย! GULF นำเข้า LNG เพิ่ม 5.54 ล้านตัน หลัง “กกพ.” เคาะผ่าน หนุนรวม 6.37 ล้านตัน/ปี

ฉลุย! GULF นำเข้า LNG เพิ่ม 5.54 ล้านตัน หลัง “กกพ.” เคาะผ่าน Gulf LNG นำเข้าเพิ่มเพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า IPP ของกลุ่มบริษัทฯ หนุนรวม 6.37 ล้านตัน/ปี


บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า บริษัท กัลฟ์ แอลเอ็นจี จำกัด (Gulf LNG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้เป็นผู้จัดหาและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ปริมาณ 0.30 ล้านตันต่อปี เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า อุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้า SPP จำนวน 19 โครงการของกลุ่มบริษัทฯ และต่อมา Gulf LNG ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ให้จัดหาและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีก 0.53 ล้านตันต่อปีเพื่อจำหน่ายให้แก่กลุ่มของบริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (PTT NGD) นั้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า Gulf LNG ได้ขอรับใบอนุญาตนำเข้าก๊าซธรรมชาติจาก กกพ. เพิ่มขึ้นอีก 5.54 ล้านตัน เพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า IPP ของกลุ่มบริษัทฯ โดย กกพ. ได้อนุมัติให้ Gulf LNG นำเข้า LNG ในปริมาณดังกล่าว ส่งผลให้ในปัจจุบัน Gulf LNG มีสิทธิในการจัดหาและนำเข้า LNG ในปริมาณรวมทั้งสิ้น 6.37 ล้านตันต่อปี

โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้นำเข้าก๊าซธรรมชาติจะเป็นการตอบสนองนโยบายการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศ และจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ที่มีความต้องการใช้ก๊าซ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศโดยรวม

นอกจากนี้ในอนาคต บริษัทฯ ยังสามารถนำ LNG ของกลุ่มมาใช้บริการกับท่าเทียบเรือก๊าซและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) ของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการของบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) อีกด้วย

Back to top button