SABUY เพิ่มทุน PP “กลุ่มแจ้งอยู่-COM7” รับเงิน 1.9 พันลบ. ลุยลงทุน TSR-DOU7

SABUY เพิ่มทุน PP ไม่เกิน 67.33 ล้านหุ้น ขาย "กลุ่มแจ้งอยู่-COM7" มูลค่ารวม 1.89 พันลบ. หวังนำเงินหนุนโครงสร้างเงินทุนแข็งแกร่งและสามารถเข้าลงทุนใน TSR และ DOU7 โดยไม่กระทบกระแสเงินสด


บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 17:00 น. ได้พิจารณาและมีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1.มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่เกิน 67,639,640 หุ้น (ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามมติที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.73 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

โดยที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วน เสนอขายเป็นครั้งคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขายเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 67,639,640 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 1,893,909,920 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 6 ราย ได้แก่

1.นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ จำนวน 4,875,000 หุ้น คิดเป็น 0.36%. 2.น.ส.สวิตา แจ้งอยู่ จำนวน 3,064,285 หุ้น คิดเป็น 0.22%, 3.นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ จำนวน 3,064,285 หุ้น หรือคิดเป็น 0.22%, 4.น.ส.เธียรวรรณี แจ้งอยู่ จำนวน 3,064,285 หุ้น หรือคิดเป็น 0.22%, 5.บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด จำนวน 5,000,357 หุ้น หรือคิดเป็น 0.37% และ 6 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 จำนวน 48,571,428 หุ้น คิดเป็น 3.57% รวมทั้งหมด 67,639,640 หุ้น หรือคิดเป็น 4.97% ของทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน

โดยนักลงทุนรายที่ 1 – 4 เป็นบุคคลธรรมดา และนักรายลงทุนรายที่ 5 และ 6 เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์เหมาะสม หรือศักยภาพในการที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริม การดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว หรือเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) ในการนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจด ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นักลงทุนทั้ง 6 รายจะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญจำนวนรวม ไม่เกิน 67,639,640 หุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปในครั้งนี้ด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เท่ากันทุกรายเท่ากับ 28 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าการเสนอขายทั้งหมดเท่ากับ 1,893,909,920 บาท

โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการ ซึ่งอยู่ที่ราคา 24.94 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ราคาตลาดหมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการ ก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 29 เมษายน 2565

ดังนั้นราคาตลาดในการเสนอขายครั้งนี้จะเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 28 เมษายน 2565 ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 27.71 จึงทำให้นักลงทุนทั้ง 6 รายไม่มีกำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้นจากการที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่บุคคลในวงจ ากัด (Silent Period) แต่อย่างใด

สำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และสามารถเข้าลงทุนในบริษัทฯ TSR และ DOU7 โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่ม ภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้นักลงทุนทั้ง 6 รายข้างต้น ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ และมีได้มีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทฯ

Back to top button