III ขายหุ้น “Shipsmile” สัดส่วน  43% ให้ “สบาย สปีด” ปรับโครงสร้างธุรกิจ Drop-off

บอร์ด III  ไฟเขียวขายหุ้น “Shipsmile” สัดส่วน  43% ให้ “สบาย สปีด” เพื่อปรับโครงสร้างการธุรกิจ Drop-off


บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ Drop-off โดยการขายหุ้นของบริษัท เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วิส จํากัด (“Shipsmile”) สัดส่วนร้อยละ 43 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ให้แก่บริษัท สบาย สปีด จํากัด (“SBS”) ที่มูลค่ากิจการ 420 ล้านบาท หรือคิดตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯที่มูลค่า 180.60 ล้านบาท

โดยบริษัทฯจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SBS จำนวน 7,309,756 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายในราคาหุ้นละ 22.24 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนของ SBS และเงินสดจำนวน 18.00 ล้านบาท

สำหรับธุรกรรมในครั้งนี้เป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจ Drop-off ของบริษัทฯ โดยการขายหุ้น Shipsmile ซึ่งประกอบธุรกิจในรูปแบบการขายแฟรนไชส์ให้ผู้ประกอบการ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนกว่า 5,600 สาขา ในการขนส่งพัสดุ และเป็นจุดรวบรวมการขนส่งพัสดุภายในประเทศจากบริษัทขนส่งชั้นนำ

โดยปัจจุบันถือหุ้นร่วมกันกับ SBS ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 57 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ภายหลังจากที่บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด มหาชน หรือ SABUY ได้ทำการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจสะดวกส่งในช่วงไตรมาส 1/2565 ที่ผ่านมาโดยการให้ SBS เป็นบริษัท Holding ในการเข้าถือหุ้นบริษัทในกลุ่มสะดวกส่งของ SABUY จำนวน 5 บริษัท และแบรนด์ธุรกิจสะดวกส่งของ SABUY อีก 1 แบรนด์  ซึ่ง SBS ในปัจจุบันมีจำนวนสาขาธุรกิจ Drop-off รวมกว่า 12,000 สาขา การเข้าทำรายการดังกล่าวในการจำหน่ายไปในหุ้นของ Shipsmile มีมูลค่ารายการ 180.60 ล้านบาท

Back to top button