TAPAC รายโตทะลัก! ดันกำไรไตรมาส 2 พุ่งกว่า 2 เท่าตัว ดันงวด 6 เดือนทะลุ 150 ลบ.

TAPAC รายงานกำไรไตรมาส 2/65 โตทะลัก 2 เท่าตัว แตะ 122 ลบ. รับรายได้ขายสินค้าและให้บริการผลิตภัณฑ์ ดันงวด 6 เดือนทะลุ 150 ลบ.


บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ TAPAC รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยบริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการผลิตภัณฑ์พลาสติก, แม่พิมพ์, ธุรกิจค้าปลีก และขายที่ดินโดยบริษัทย่อยประเทศสวีเดน ทั้งสิ้น 262.896 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการอยู่ที่ 380.959 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 30.99 (เพิ่มขึ้นในส่วนของรายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติก, ลดลงในส่วนของรายได้จากการขายแม่พิมพ์รายได้จากการค้าปลีกเครื่องสำอาง และไม่มีรายได้จากการขายที่ดินโดยบริษัทย่อยในสวีเดน) โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ15.70 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 26.21 โดยสาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการจำหน่ายแม่พิมพ์และขายที่ดินซึ่งเป็นธุรกิจทีมีอัตรากำ ไรขั้นต้นสูง

ด้านบริษัทย่อย C4Hus AB มีรายได้ค่าก่อสร้างอยู่ที่ 411.068 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 263.483 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.01 เนื่องจากการฟึ้นตัวของเศรษฐกิจยุโรปและผลกระทบของโควิด-19 ที่ลดลง โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 12.85 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4.79

ส่วนบริษัทย่อยมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 103.755 ล้านบาท และกำไรจากการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัท ร่วมเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน 22.198 ล้านบาท โดยมาจากเงินลงทุนในบริษัท พรีเมียร์แทงค์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTC อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PTC ลดลง และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 24.298 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 12.904 ล้านบาท โดยสาเหตุที่เพิ่มขึ้นเกิดจากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน PTC

Back to top button