ล้อมคอก! สธ.ประกาศ “กัญชา” เป็นสมุนไพรควบคุม หลังคนเสพป่วยนับร้อย

กระทรวงสาธารณสุข ใช้ พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ออกประกาศให้ “กัญชา” เป็นสมุนไพรควบคุม ห้ามต่ำกว่า 20 ปีใช้-สูบที่สาธารณะ หลังพบผลกระทบมีผู้ป่วยจากการใช้กัญชานับร้อยราย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 โดย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 44 มาตรา 43(3) และ (5) แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 โดยกำหนดให้ประกาศดังกล่าวบังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สำหรับสาระสำคัญ ได้กำหนดให้กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชา ซึ่งเป็นพืชในตระกูล แคนนาบิส (Cannabis) เป็นสมุนไพรควบคุม  โดยให้ผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไปสามารถครอบครองใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้าย จำหน่ายสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ได้ ยกเว้นการใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะโดยการสูบ , การใช้ประโยชน์ในสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร และการจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร

สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สามารถใช้ประโยชน์จากสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ให้กับผู้ป่วยของตน และผู้ป่วย สามารถครอบครอง ขนย้าย ดูแล เก็บรักษา ใช้ประโยชน์ในปริมาณที่จ่ายให้สำหรับการใช้ประโยชน์ เป็นเวลา 30 วัน

สำหรับการใช้ประโยชน์ในการบำบัดรักษาผู้ป่วย สามารถใช้ได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายฉบับนี้ หากใครที่ใช้กัญชาที่ขัดกับประกาศฉบับนี้จะมีโทษทางอาญา ตามมาตรา 46 ที่บัญญัติห้ามไว้แล้วใน พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542  ซึ่งโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งประกาศฉบับนี้จะสามารถนำไปอ้างอิงกับต่างประเทศได้ว่า ไทยมีการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับพืชที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท

Back to top button