ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์ ชำระบัญชี “กองทุน” รองรับตราสารขาดสภาพคล่อง

ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาการชำระบัญชีกองทุนรวม รองรับกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารขาดสภาพคล่อง ทำให้ผู้ชำระบัญชีไม่สามารถขายทรัพย์สินได้ในเวลาที่กำหนด มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาการชำระบัญชีของกองทุนรวม เพื่อรองรับกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารขาดสภาพคล่อง ทำให้ผู้ชำระบัญชีไม่สามารถขายทรัพย์สินได้ในเวลาที่กำหนด หรือกรณีผู้ชำระบัญชีได้จ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นำเช็คไปขึ้นเงิน ทำให้ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการวางทรัพย์

โดยให้ผู้ชำระบัญชีดำเนินการจนกว่าจะแล้วเสร็จ และรายงานความคืบหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) เป็นรายเดือน รวมถึงการปรับปรุงกำหนดระยะเวลาในการวางทรัพย์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

Back to top button