BDMS เทนเดอร์ “SVH” 4.24% ราคา 480 บาท ก่อนถอนออกตลาด

BDMS ตั้งโต๊ะเทนเดอร์ SVH สัดส่วน 4.24% จำนวน 4.23 ล้านหุ้น ราคา 480 บ. รวมมูลค่า 2.03 พันลบ. ก่อนเพิกถอนออกจากตลาด


บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันถือหุ้น บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) หรือ SVH เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 95,764,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SVH เข้าทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SVH ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และนำส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SVH โดยการเข้าทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SVH ในส่วนที่เหลือจำนวน 4,235,967 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.24 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SVH ในราคา 480 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสุงสุดของราคาที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,033.26 ล้านบาท

อนึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุการณ์อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจ ฐานะสินทรัพย์ หรือต่อราคาหุ้นของ SVH หรือเหตุอื่นใดซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดราคาซื้อ หรือเหตุอื่นใดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตามการกำหนดราคาเสนอซื้อสุดท้ายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 12/2554 ทุกประการ

สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SVH ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ภายใต้บังคับว่าเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วนทุกข้อ

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SVH มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SVH ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SVH และต้องไม่มีผุ้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นของ SVH เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SVH ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

(2) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SVH ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่จำเป็น)

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และ/หรือ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขราคาเสนอซื้อเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ (ในกรณีที่จำเป็น) การกำหนดสัดส่วนและจำนวนหุ้นที่ได้จากการทำคำเสนอที่จะรับซื้อ การว่าจ้างและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือที่ปรึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอำนาจลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวของและดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SVH เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

รวมถึงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนการติดต่อประสานงาน และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลหรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่กฎหมายที่กำหนด ตลอดถึงการดำเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว

โดยการเข้าทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ข้างต้น ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนวณขนาดรายการแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.6 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.65 บริษัทจึงไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

พร้อมกันนี้ บริษัทแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท และเป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

Back to top button