ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งเกณฑ์จัดสรรหุ้น “อันเดอร์ไรทเตอร์” รองรับเสนอขาย SME

ก.ล.ต. เปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศเกณฑ์การจัดสรรหุ้นของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อช่วยผลักดันและเพิ่มศักยภาพในการระดมทุนให้แก่ SME


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้สร้างโอกาสให้ SME เข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกขึ้น ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2561 – 2580) โดยมีแนวคิดผ่อนปรนไม่นำหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นในกรณีทั่วไปมาใช้บังคับกับการจัดสรรหุ้นสำหรับการเสนอขายหุ้น SME ต่อประชาชน (SME-PO) เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นให้บริษัทย่อย ผู้มีอุปการะคุณหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกิจการที่ระดมทุน

โดย ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ใช้กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriter) ให้สามารถจัดสรรหุ้นของกิจการประเภท SME ที่ตนรับจัดจำหน่ายให้แก่บริษัทย่อยของ SME ที่เสนอขายหุ้นนั้นได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อผลักดันและเพิ่มศักยภาพในการระดมทุนให้แก่ SME

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้ยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=817  โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

Back to top button