TFG ออก “กรีนบอนด์” 2 ชุด 1.4 พันลบ. ดอกเบี้ยสูง 4.6% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 11-14 ก.ค.นี้

TFG ออกกรีนบอนด์ 2 ชุด มูลค่าไม่เกิน 1,400 ล้านบาท มูลค่าไม่เกิน 1,400 ล้านบาท เสนอขายสถาบัน-รายใหญ่ ช่วง 11-14 ก.ค.นี้


บริษัท ไทยฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFG ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคมของบริษัท ครั้งที่ 4/2565 จำนวน 2 ชุด มูลค่าไม่เกิน 1,400 ล้านบาท ได้แก่

ชุดที่ 1 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 660 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ชุดที่ 2 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 740 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 11-12 และ 14 กรกฎาคม 2565 โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดที่ 1 คือ ธนาคารยูโอบี ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 สำหรับนักลงทุนสถาบันจะเสนอขายผ่านธนาคารยูโอบี และผู้ลงทุนรายใหญ่จะเสนอขายผ่าน บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และบล.เอเซียพลัส

ด้านบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ BBB แนวโน้ม “คงที่”เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

โดยบริษัทจะนำเงินไปให้บริษัทย่อยกู้เพื่อใช้สำหรับซื้อวัตถุดิบจากท้องถิ่นทั้งจำนวน

Back to top button