AQUA ควักเงิน 1.4 ลบ. ทยอยซื้อคืน 2.5 ล้านหุ้น

AQUA ทยอยซื้อหุ้นคืนงวดแรกควักเงิน 1.4 ล้านบาท จำนวน 2.5 ล้านหุ้น คงเหลืออีก 197.43 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 3.34% จากโครงการต้องซื้อคืน 200 ล้านหุ้น สัดส่วน 3.38% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด


บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือ AQUA เปิดเผยข้อมูลแบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดยจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน 2,522,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 0.57 บาท มูลค่ารวม 1.44 ล้านบาท อย่างไรก็ตามยังเหลือจำนวนรวมของหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน 197,425,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 3.34% ของทุนชำระแล้ว มูลค่ารวม 115.70 ล้านบาท

ทั้งนี้ หลังจากบริษัททมีโครงการซื้อหุ้นคืนจากวันที่คณะกรรมการมีมติให้ซื้อหุ้นคืนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดโครงการประมาณไม่เกิน 200 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 3.38% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จนกว่าไปถึงวันครบกำหนดโครงการ 30 พฤศจิกายน 2565

Back to top button