ITD คว้างานก่อสร้างอาคาร “โรงพยาบาลราชทัณฑ์” แห่งที่ 2 มูลค่า 1.72 พันลบ.

ITD ลงนามสัญญาก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์” แห่งที่ 2 มูลค่า 1.72 พันลบ. ระยะเวลาก่อสร้าง 1,000 วัน


บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับกรมราชทัณฑ์เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ 2 พร้อมสิ่งประกอบ 1 แห่ง ซึ่งลักษณะงานก่อสร้างประกอบด้วย อาคารรักษาพยาบาล 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร, อาคารสนับสนุน 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร, อาคารประกอบ 1 ชั้น จำนวน 2 อาคารและงานภูมิสถาปัตยกรรม มูลค่างานทั้งสิ้น 1,725,508,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 1,000 วัน

Back to top button