บอร์ดแบงก์เคาะแล้ว! ปันผล 6.1 หมื่นล้านให้ SCBX ขยายลงทุน 12 บริษัทย่อย

บอร์ดแบงก์ “ไทยพาณิชย์” เคาะแล้ว! เงินปันผล 6.1 หมื่นล้านบาทให้ SCBX ขยายลงทุน 12 บริษัทย่อย ระบุไม่เป็นทางการว่าไม่มีปันผลให้ผู้ถือหุ้น แนะให้จับตาบอร์ดประชุมผู้ถือหุ้นรอบต่อไป


บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่15 พฤศจิกายน 2564ได้มีมติอนุมัติหลักการที่จะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะธนาคารล่าสุด (“เงินปันผลจากกำไรสะสม”) จำนวนประมาณ 70,000 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท เอสซีบีเอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“SCBX”) และผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของธนาคาร เพื่อให้ SCBX ใช้ในการปรับโครงสร้างธุรกิจ

อีกทั้งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นธนาคาร ครั้งที่ 199 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ได้อนุมัติเปลี่ยนจำนวนเงินปันผลจากกำไรสะสมดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 61,000 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารไปก่อนที่การแลกเปลี่ยนหุ้นธนาคารเป็นหุ้นของ SCBX จะแล้วเสร็จ โดยมีเงื่อนไขให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมได้ภายหลังจากได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น

ทั้งนี้ SCBX ขอแจ้งให้ทราบว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เห็นชอบให้ธนาคารจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจำนวน 61,000 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร และคณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมครั้งที่13/2565 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 จึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจำนวนดังกล่าวแล้ว ซึ่ง SCBX จะได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ ร้อยละ 99.06 และจะนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยการซื้อหุ้นบริษัทลูกจากธนาคาร และบริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด และใช้เป็นเงินลงทุนให้แก่ บริษัทในกลุ่ม จำนวน 12 บริษัท (รายชื่อตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้เงินจำนวนนี้จะมิได้ใช้เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCBX อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCBX จะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ทั้งนี้การได้รับเงินปันผลดังกล่าวเป็นหนึ่งในความคืบหน้าที่สำคัญของ SCBX ในการดำเนินการตามกลยุทธ์เพื่อก้าวเป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินขั้นนำในระดับภูมิภาค โดย SCBX จะเดินหน้าหาโอกาสการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นโดยเร็ว ในขณะที่ธนาคารภายหลังการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมครั้งนี้ยังมีระดับเงินกองทุนที่แข็งแกร่งและยังคงศักยภาพในการประกอบธุรกิจรวมทั้งการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและครบวงจร

สำหรับรายชื่อบริษัทที่ SCBX จะซื้อหุ้นและลงทุนจากการปรับโครงสร้างธุรกิจจำนวน 12 บริษัท ประกอบด้วย 1. บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด)  ,2. บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด ,3. บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด ,4. บริษัท มันนิกซ์ จำกัด ,5. บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด ,6. บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ,7. บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด ,8. บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ,9. บริษัท อัลฟ่า เอกซ์จำกัด ,10. บริษัท เอไอเอสซีบี จำกัด ,11. บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด และ12.บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด

Back to top button