ศาล รธน.รับวินิจฉัยแผน PDP ปี 61-80 ส่อขัดรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัยแผน PDP ปี 61-80 รัฐลดกำลังผลิตไฟฟ้าต่ำกว่า 51% ส่อขัดรัฐธรรมนูญ พร้อมสั่งกระทรวงพลังงานชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน


ศาลรัฐธรรมนูญได้ออกเอกสารข่าวเผยแพร่ผลการประชุม โดยมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องกรณีที่นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 51 ว่า กระทรวงพลังงาน กำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2559 – 2563) พัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ทำให้สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าของรัฐลดลงต่ำกว่าร้อยละ 51 เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 56 วรรคสอง ประกอบมาตรา 3 วรรคสองหรือไม่ไว้พิจารณาวินิจฉัย

เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 51 ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 45 และให้กระทรวงพลังงานในฐานะผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

Back to top button