“ไซโน โลจิสติกส์” ยื่นไฟลิ่งขาย “ไอพีโอ” 292 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้า SET นำเงินขยายธุรกิจ

“ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น” ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ จำนวน 292 ล้านหุ้น เดินหน้าระดมทุนในตลาด SET นำเงินขยายธุรกิจ-ใช้เป็นทุนหมุนเวียน


บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 292 ล้านหุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 240 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 23.08% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

สำหรับหุ้นสามัญเดิมของนายเถิ่งฟ้ง เหยิ่ง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 52 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 5.00% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

โดยจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดขนส่งและโลจิสติกส์  บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้น IPO เพื่อใช้ขยายพื้นที่บริการรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์, ลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯและเพื่อขยายกิจการ

สำหรับ ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ทั้งทางทะเล (Sea Freight) ทางอากาศ (Air Freight) และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operation) เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ที่มีความต้องการบริการขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั่วโลก (End-to-End Global Logistics) รวมถึงการให้บริการให้เช่าคลังสินค้า การให้บริการขนส่งทางบก การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40.00% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

Back to top button