จับตา! อนาคต ANAN ศาลปกครองชี้ ปมสิ่งแวดล้อม “แอชตัน อโศก” พรุ่งนี้

จับตา! อนาคต ANAN หลังศาลปกครองชี้ ปมสิ่งแวดล้อม “แอชตัน อโศก” พรุ่งนี้ เหตุสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนกับพวกรวม ๑๖ คน ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดี ฟากบล.กรุศรี คาดว่าศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น คำแนะนํา “ถือ” ราคาเป้าหมาย 1.40 บาท


ผู้สื่อข่าวรายงายว่า สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้- วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศาลปกครองสูงสุดนัดนั่ง พิจารณาคดีครั้งแรกในคดีหมายเลขดำที่ อส.๖๗/๒๕๖๔ ระหว่าง สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กับ พวกรวม ๑๖ คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กับพวกรวม ๕ คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) และบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก หรือ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำกัด (ผู้ร้องสอด) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

อย่างไรก็ตาม (ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กับพวกรวม ๕ คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กรณีร่วมกันออกคำสั่งอนุมัติหรืออนุญาตให้ผู้ประกอบการเอกชนก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่พิเศษ ชื่อโครงการแอชตัน อโศก ในซอยสุขุมวิท ๒๑ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยขัดต่อกฎหมาย ละเมิดสิทธิชุมชน และละเมิดสิทธิความเป็นอยู่ส่วนบุคคลของชาวบ้านโดยรอบพื้นที่โครงการดังกล่าว ด้วยการปล่อยให้มีการปิดกั้นหรือใช้ประโยชน์ถนนสาธารณะนอกขอบวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ทำใหผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย)

สำหรับคดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ร้องสอดโดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกหนังสือทุกฉบับในกรณีดังกล่าว

เนื่องจากศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เดิมที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารโครงการแอชตัน อโศก มีทำเลที่ตั้งติดกับถนนสาธารณะ (ถนนอโศกมนตรี) แต่ต่อมาที่ดินด้านที่ติดกับถนนสาธารณะบางส่วนถูกเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษฯ ทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของที่ดินตั้งอยู่ติดถนนสาธารณะ และไม่มีทางออกสู่ถนนอโศกมนตรีได้เช่นเดิม ซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้อนุญาตให้ผู้ร้องสอดใช้ประโยชน์ในที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นทางผ่านหรือเข้า – ออกสู่ถนนถนนอโศกมนตรี ซึ่งมีขนาดความกว้าง ๑๓ เมตร เพื่อประโยชน์แก่ผู้ร้องสอดในการดำเนินโครงการแอชตัน อโศก ตามคำขอของผู้ร้องสอดเท่านั้น มิได้มีเจตนาที่จะยกที่ดินบางส่วนของ รฟม. ให้เป็นถนนสาธารณะโดยเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรแต่อย่างใด

ดังนั้น ผู้ร้องสอดจึงไม่อาจนำที่ดินของรฟม. ไปประกอบการยื่นแจ้งการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารโครงการแอชตัน อโศก ได้ และไม่อาจถือได้ว่าที่ดิน รฟม. ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารของผู้ร้องสอด ตามนิยามในข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไข เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

กาหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองระหว่างวัน ที่ ๑๙ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔๗ / ๒๕๖๕/ ดังนั้น …- ๒ – ดังนั้น ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารโครงการแอชตัน อโศก จึงไม่มีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร การที่ผู้อ านวยการสำนักการโยธา(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) อนุญาตให้แก่ผู้ร้องสอดทำการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารโครงการแอชตัน อโศก จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงสมควรที่ศาลจะพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือรับแจ้งการก่อสร้างอาคารพิพาททุกฉบับโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่งดังกล่าว เพื่อมิให้คำสั่งดังกล่าวมีผลในระบบกฎหมายต่อไป

สำหรับประเด็นที่ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดที่ ๔) ออกประกาศเรื่อง กำหนดประเภทการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของ รฟม. เป็นทางผ่าน นั้น ศาลเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกไม่ใช่ผู้ที่มีที่ดินและที่อยู่อาศัยตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าที่ขออนุญาตใช้ที่ดินของ รฟม.เป็นทางผ่านเข้า – ออกสู่ทางสาธารณะ ผู้ฟ้องคดีทัง้ สิบหกจึงมิใช่ผู้ที่อยู่ในบังคับของประกาศที่พิพาทและไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากประกาศดังกล่าว จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศดังกล่าว ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ออกใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของ รฟม.

เพื่อประโยชน์ของที่ดินของผู้ร้องสอด นั้น ศาลเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นเพียงการก่อตั้งสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินของ รฟม. ตามคำเสนอของผู้ร้องสอดการออกใบอนุญาตดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองและผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ดั้งนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกจึงไม่มีสิทธิฟ้องในข้อหานี้ผู้ฟองคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ – ๔ และผู้ร้องสอดจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด ณ ห้องพิจารณาคดี ๑๒ ชั้น ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สำนักงานศาลปกครอง ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

ด้าน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ (19 ก.ย.65) ว่า สำหรับศาลปกครองสูงสุดมีกำหนดพิจารณาคดี Ashton Asoke ครั้งแรกในวันอังคารนี้ (20 ก.ย. 65) ซึ่งคดีนี้เป็นคดีความเดิมที่ทางสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนกับพวกรวม 16 คนยื่นฟ้อง รฟม. และ กทม. ตั้งแต่ปี 2559 โดยศาลปกครองชั้นต้นมีคําพิพากษาในคดีนี้ไปเมื่อปีที่แล้ว (2564) อย่างไรก็ตาม คําพิพากษาของศาลปกครองส่งผลให้ต้องเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างของโครงการ Ashton Asoke ซึ่งส่งผลกระทบกับ ANAN และลูกค้าอีกกว่า 600 ราย ดังนั้น ANAN และลูกคาที่ได้รับผลกระทบจึงยื่นอุทธรณ์คําตัดสินดังกล่าว ทั้งนี้ หลังจากกรณีพิพาทที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน คาดว่าคดีนี้จะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้

โดยคาดว่าศาลปกครองสูงสุดจะยืนตามคําตัดสินของศาลชั้นต้นว่า รฟม. ไม่มีสิทธิ์อนุญาตให้ ANAN นําพื้นที่สาธารณะไปใช้ประโยชน์ ดังนั้น ใบอนุญาตก่อสร้างของโครงการ Ashton จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจึงเชื่อว่า ANAN น่าจะยื่นฟ้อง รฟม. และ กทม. เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีของ Ashton อย่างไรก็ตาม คิดว่าการดำเนินการดังกล่าวยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะได้ข้อสรุป โดยในกรณีเลวรายที่สุด ANAN อาจจะต6องตั้งสํารอง 5-6 พันล้านบาทสำหรับการฟ้องร้องของโครงการAshton Asoke (มูลค่าโครงการ 6.5 พันล้านบาท) เพื่อจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกค้าซึ่งจะทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทอ5อนแอลงอย่างมาก

ถึงแม้ว่าหุ้น ANAN จะมี discount จากมูลค่าทางบัญชีถึง 50% แต่ยังคงคำแนะนํา “ถือ” สำหรับ ANAN โดยประเมินราคาเป้าหมายที 1.40 บาท เนื่องจากผลประกอบการมีแนวโน้มอ่อนแอ และมีความเสี่ยงจากคดีของโครงการ AshtonAsoke ทั้งนี้ ANAN มีผลขาดทุนต่อเนื่องมาสี่ไตรมาสติดต่อกันแล้ว เพราะไม่มีโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ที่พร้อมโอน โดย ANAN มีกำหนดจะโอนสามโครงการใหม่ในปีนี้ แต่ผลประกอบการจะยังเปราะบางอยู่ นอกจากนี้บริษัทยังมีความเสี่ยงที่อาจจะต6องตั้งสํารองก่อนใหญ่จากคําพิพากษาศาลในคดี Ashton อโศกอีกด้วย

Back to top button