NV ปรับทัพใหม่! ดัน “ยุพิน จันทร์จุฑามาศ” ขึ้นแท่น CEO “ยุทธนา แต่ปางทอง” นั่ง CFO

NV ปรับทัพใหม่! ดัน “ยุพิน จันทร์จุฑามาศ” ขึ้นแท่น CEO แทน “นวพล จันทร์จุทามาศ” ตั้ง “ยุทธนา แต่ปางทอง” นั่ง CFO มีผลตั้งแต่ 20 ก.ย.65 พร้อมจัดตั้งบริษัทย่อย “โนวา เวนเจอร์ส” ร่วมทันตั้งบริษัทใหม่ลุยลงทุนธุรกิจอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สมุนไพร


บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) หรือ NV เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ดังนี้

  1. นายนวพล จันทร์จุทามาศ ปรับเปลี่ยนจากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ โดยยังดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการชุดย่อยตามเดิม มีผลวันที่ 20 กันยายน 2565 แต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท โนวา เวนเจอร์ส จำกัด (บริษัทย่อย) ที่กำลังจะจัดตั้งขึ้น
  2. นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ ปรับเปลี่ยนจากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ของบริษัทฯ โดยยังดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท กรรมการชุดย่อยตามเดิม แต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯแทนนายนวพล จันทร์จุฑามาศ มีผลวันที่ 20 กันยายน 2565
  3. นายยุทธนา แต่ปางทอง ปรับเปลี่ยนจากตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ของบริษัทฯ โดยยังดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยตามเดิม แต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ของบริษัทฯ แทนนางยุพิน จันทร์จุฑามาศ มีผลวันที่ 20 กันยายน 2565

นอกจากนั้นได้มีมติอนุมัติลงทุนจัดตั้งบริษัท โนวา เวนเจอร์ส จำกัด (บริษัทย่อย) ด้วยทุนจดทะเบียนรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ราคาพาร์) 100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน และเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่นๆ โดยมีเงื่อนไขข้อตกลง

อีกทั้งยังอนุมัติการลงทุนของบริษัท โนวา เวนเจอร์ส จำกัด (บริษัทย่อย) ไปร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่ด้วยทุนจดทะเบียนรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ราคาพาร์) 100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และสารสกัดต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและขยายกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะกับกลุ่มนั้นๆ มากขึ้น

ทั้งนี้บริษัท โนวา เวนเจอร์ส จำกัด เข้าร่วมทุนบริษัทใหม่ สัดส่วน 51% และนางสาวชัญญมน กล้าวิกรณ ถือหุ้น 46% และ ผศ. พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ ถือหุ้น 3% โดยสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2565

Back to top button