ผู้ถือหุ้น TRUE-DTAC โหวตเลื่อนประชุมดีลควบรวม

TRUE-DTAC จัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมครั้งที่ 1 ซึ่งมีมติโหวตเลื่อนประชุมดีลควบรวม แต่ระยะเวลาไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ด้วยคะแนนเสียง 99.2599%


บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่ TRUE และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมครั้งที่ 1 ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ DTAC ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 610 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 25,297,121,238 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 75.8121 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมีผู้ถือหุ้นของ DTAC เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,612 รายถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,046,573,410 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 86.4331 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ DTAC ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 149 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ในการนี้บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าว ดังต่อไปนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทฯ และ DTAC มีมติอนุมัติขยายเวลาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ DTAC ตามบทบัญญัติของมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ออกไปเป็นระยะเวลาไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ DTAC ที่มาประชุม ดังนี้

สำหรับคะแนนเสียงที่เห็นด้วยถึงร้อยละ 99.2599 หรือคิดเป็นคะแนนเสียง 27,143,019,062 เสียง ส่วนที่ไม่เห็นด้วยมีเพียงร้อยละ 0.7397 หรือคิดเป็นคะแนนเสียง 202,273,746 เสียง โดยมีผู้ที่งดออกเสียงร้อยละ 0.0004 หรือคิดเป็นคะแนนเสียง 123,020 เสียง

Back to top button