“คลัง” เปิดยอดใช้จ่ายสะสม “คนละครึ่งเฟส 5” ทะลุ 3 หมื่นลบ.

“คลัง” เปิดยอดใช้จ่ายสะสม “คนละครึ่งเฟส 5” ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังทะลุ 3 หมื่นลบ. และมีผู้ใช้สิทธิโครงการทั้งหมด 23.40 ล้านคน


นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การเปิดลงทะเบียนรอบสิทธิคงเหลือของ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดย ณ วันสิ้นสุดการลงทะเบียนดังกล่าวมีประชาชนได้รับสิทธิเพิ่มเติมจำนวน 822,188 คน ทั้งนี้ เมื่อนับรวมกับจำนวนผู้ได้รับสิทธิก่อนหน้านี้ที่ใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดอีกจำนวน 23.40 ล้านคน ทำให้โครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 มีผู้ได้รับสิทธิรวมทั้งสิ้น จำนวน 24.22 ล้านคน

สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนรอบสิทธิคงเหลือ และได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 สามารถเริ่มใช้จ่ายได้เป็นวันแรกกับผู้ประกอบการร้านค้าที่ร่วมโครงการ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 รอบสิทธิคงเหลือจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร, เครื่องดื่ม, สินค้าทั่วไป, บริการนวด, สปา, ทำผม, ทำเล็บ, และบริการขนส่งสาธารณะ รวมถึงสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนดในอัตรา 50% แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 เหมือนประชาชนที่ได้รับสิทธิทุกรายก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ จะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06:00 น. – 22:59 น. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยจะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 22:59 น. ภายใน 14 วัน นับจากวันแรกที่เปิดให้เริ่มใช้จ่าย มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ

ส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ยังคงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องจนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัคร โดยผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ประสงค์จะขายอาหาร รวมถึงเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ยังสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ได้หนึ่งรายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน

สำหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 5, โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ว่าจากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 23:00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 37.46 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 34,945.04 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้” นายพรชัย กล่าว

  1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.05 ล้านคน และมียอดใช้จ่าย 3,847.79 ล้านบาท
  2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.01 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 275.87 ล้านบาท
  3. โครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 (ประชาชนรายเดิมฯ) จำนวน 23.24 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 30,617.50 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) จำนวน 158,417 คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 203.88 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 23.40 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 30,821.38 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 15,667.70 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 15,153.68 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 12,782.44 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 6,252.14 ล้านบาท, ร้าน OTOP 1,463.78 ล้านบาท, ร้านค้าทั่วไป 9,792.58 ล้านบาท, ร้านบริการ 493.02 ล้านบาท และกิจการขนส่ง 37.42 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.63 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.23 หมื่นราย

ส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดใช้จ่ายสะสมของร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 มียอดใช้จ่ายสะสม 1,055.68 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 546.69 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 508.99 ล้านบาท โดยใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม จำนวน 8.03 หมื่นราย

Back to top button