ก.ล.ต. ร่วมประชุม “ACMF” ครั้งที่ 37 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเงินในอาเซียนอย่างยั่งยืน

 ก.ล.ต. เข้าร่วมการประชุม “ACMF” ครั้งที่ 37 ร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในอาเซียน ผู้แทนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อหารือทิศทางการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมส่งเสริมการพัฒนาทางการเงินเพื่อความทั่วถึงและยั่งยืน


นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยผู้แทนของ ก.ล.ต. เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF) ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 65 ซึ่งมีหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยที่ประชุมได้เห็นชอบต่อการจัดทำมาตรฐานในด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ได้แก่ มาตรฐานตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนอาเซียน (ASEAN sustainability-linked bond) และมาตรฐานกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (ASEAN sustainable and responsible fund standard: SRFS) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานสำคัญภายใต้แผนระยะ 5 ปีของ ACMF

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าในการพัฒนา ASEAN Taxonomy ในระยะที่ 2 และการดำเนินการตามแผนงาน และแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการพัฒนา ASEAN digital repository ซึ่งเป็นคลังข้อมูลดิจิทัลเกี่ยวกับกองทุนรวมที่ขายข้ามกันภายใต้โครงการ ASEAN Collective Investment Schemes ที่มี ก.ล.ต. ไทยเป็นประธานคณะทำงาน และหารือแนวทางการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมั่นคงที่สำคัญอื่น ๆ ภายใต้ ACMF Action plan 2021-2025 รวมถึงได้รับทราบและจัดให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อการพัฒนามาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้แทนของ International Sustainability Standards Board (ISSB) ที่เข้าร่วมประชุม

โดย ก.ล.ต. ไทยในฐานะผู้นำคณะทำงานได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงแนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก ASEAN Professional Mobility Scheme ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากร และการจัดให้มีบทวิเคราะห์การลงทุนข้ามกันในอาเซียน และที่ประชุมยังได้แสดงความยินดีที่สมาชิกได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ต่อการพัฒนาด้านสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ระหว่างสมาชิก ซึ่งจะส่งเสริมความตระหนักและการติดตามการกำกับดูแลระหว่างกันได้

รวมทั้งที่ประชุมยังได้รับทราบความสำเร็จในการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน และรับทราบกำหนดการในการประกาศผล ASEAN Corporate Governance Awarding Ceremony ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดงานประกาศผลในช่วงสิ้นปี 2565 นี้ โดย ก.ล.ต ไทยได้ร่วมแสดงความยินดีต่อการส่งมอบการเป็นเจ้าภาพให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลของอินโดนีเซีย ที่จะผลักดันการดำเนินการที่สำคัญของ ACMF ให้บรรลุผลลัพธ์ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แสดงความขอบคุณต่อ ADB ที่ได้ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการร่วมดำเนินการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนอาเซียนเพื่อความยั่งยืน

Back to top button