“ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์” ตัดขายหุ้น W ออก 2.8258% เหลือถือ 2.2213%

“ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์” ผู้ถือหุ้นอันดับ 4 ตัดขายหุ้น W ออก 2.8258% คงเหลือถือ 2.2213%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ W โดยนายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 2.8258% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 2.2213% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button