TFG รายได้ธุรกิจ ”ไก่-สุกร” โตแกร่ง ดันไตรมาส 3 พลิกกำไร 1.73 พันล้าน

TFG เผยงบไตรมาส 3/65 พลิกมีกำไรสุทธิ 1,734 ล้านบาท จากช่วงปีก่อนขาดทุนสุทธิ 456 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายไดข้องธุรกิจไก่ ธุรกิจสุกร และธุรกิจอื่นๆ เป็นรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีก หนุนงวด 9 เดือนแรกปีนี้ กำไรทะลุ 3.59 พันล้าน โตกว่า 7 เท่าตัว


บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/65 และงวด 9 เดือนแรกของปี 65 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

บริษัทฯรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2565 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,733.82 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิ 455.63 ล้านบาท

โดยมีรายได้รวมในไตรมาส 3/2565 อยู่ที่ 14,796.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74.55% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 8,477.28 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ของธุรกิจไก่ธุรกิจสุกรและธุรกิจอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีก รายได้จากธุรกิจไก่ในไตรมาส 3 ของปี 2565 อยู่ที่ 6,220.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.60% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 3,922.03 ล้านบาท ซึ่งราคาขายไก่เฉลี่ยในไตรมาส 3/2565 อยู่ที่ 66.09 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 58.07% จากในไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 41.81 บาทต่อกิโลกรัม และปริมาณขายผลิตภัณฑ์ไก่ในไตรมาส 3/2565 มีจำนวน 69,981.59 ตัน ลดลง 6.05% จากไตรมาส 3/2564 ที่มีจำนวน 74,489.38 ตัน สาเหตุหลักของรายได้จากธุรกิจไก่เพิ่มขึ้นมาจากราคาขายไก่ในประเทศและปริมาณขายในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้หากรวมปริมาณการขายชิ้นส่วนภายในเครือ (จา หน่ายให้ธุรกิจร้านค้าปลีกและโรงงานปรุงสุกไก่) ทำให้มีปริมาณขาย 95,068.99 ตันเพิ่มขึ้น 17.15% จากไตรมาส 3 ของปี 2564 ที่มีจำนวน 81,151.71 ตัน

สำหรับรายได้จากธุรกิจสุกรในไตรมาส 3/2565 อยู่ที่ 3,470.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.74% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 2,093.67 ล้านบาท ซึ่งราคาขายสุกรเฉลี่ยในไตรมาส 3/2565 อยู่ที่ 104.60 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 66.79% จากไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 62.27 บาทต่อกิโลกรัม และปริมาณการขายสุกรในไตรมาส/2565 มีจำนวน 24,398.36 ตัน ลดลง 12.46% จากในไตรมาส 3/2564 ที่มีจำนวน 27,872.01 ตัน สาเหตุหลักของรายได้จากธุรกิจสุกรเพิ่มขึ้นมาจากราคาขายสุกรในประเทศที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้หากรวมปริมาณขายชิ้นส่วนสุกรผ่านร้านค้าปลีกของบริษัทในไตรมาส 3/2565 อยู่ที่ 29,730,53 ตัน ลดลง 2.14% จากไตรมาส/2564 ที่มีจำนวน 30,380.78 ตัน

นอกจากนี้ รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ขายภายนอกเครือในไตรมาส 3/2565 มีจำนวน 2,452.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น29.67% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 1,891.01 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายอาหารสัตว์นอกเครือในไตรมาส 3/2565 อยู่ที่ 149,588.58 ตัน เพิ่มขึ้น 3.44% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 144,607.11 ตัน

รวมทั้งรายได้จากธุรกิจอื่นๆในไตรมาส 3/2565 มีจำนวน 2,347.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 372.74% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 496.61 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจร้านค้าปลีกเนื่องจากรายได้จากธุรกิจร้านค้าปลีกของ บริษัท โดยจำนวนสาขา ณ สิ้นไตรมาส 3/2565 เท่ากับ 178 สาขา เทียบกับจำนวนสาขา ณ สิ้นไตรมาส 3/2564 จำนวน49 สาขา

Back to top button