PROS ชงผถห.ไฟเขียวเพิ่มทุน PP ระดมทุนขยายธุรกิจโต

PROS ส่งซิกงบไตรมาส Q4/65 โต รับรู้แบ็กล็อกราว 400 ลบ. เตรียมชงจัด EGM วันที่ 21 ธ.ค.นี้ ขอผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพิ่มทุน PP เตรียมพร้อมการลงทุน-ขยายธุรกิจในอนาคต


นายพงศ์เทพ รัตนแสงสรวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PROS เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจของบริษัทในช่วงไตรมาส 4/2565 เชื่อว่าจะมีทิศทางที่ดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ลดความรุนแรงลง รวมทั้งบริษัทห้างร้านต่างๆ สามารถปรับตัวให้สามารถดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคได้ ส่งผลให้มีการขยายหรือปรับปรุงกิจการเพิ่มมากขึ้น

โดยบริษัทมีความพร้อมในการเข้าประมูลงานใหม่ๆ ในช่วงที่เหลือของปี 65 นี้ เน้นงานจากลูกค้าเก่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชนและเป็นงานระยะสั้น (เน้นงานโครงการห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีก)  ถัดมาเป็นงานผู้รับเหมาก่อสร้างที่เป็นลูกค้าเก่าของ PROS ที่ตามดูแลมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนภาครัฐ เป็นงานปรับปรุงการใช้พลังงาน เป็นต้น

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ตั้งแต่ไตรมาส 4/65 เป็นต้นไปมีอยู่ที่ประมาณ 1,700 ล้านบาท โดยจะรับรู้รายได้ในปีนี้ราว 400 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานของ PROS อย่างเดียวไม่รวมบริษัทร่วมทุน โดยประเมินว่าเป้าหมายปีนี้ สัดส่วนงานภาครัฐปีนี้จะอยู่ที่ 50% และเอกชน 50% จากเดิมงานภาครัฐอยู่ที่ 30% และงานเอกชน 70%

งานใหม่ที่รับมาเป็นโครงการระยะสั้น ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนจากความผันผวนของราคาสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการรับงานใหม่เรามีนโยบายเน้นเป็นงานระยะสั้น เก็บเงินได้เร็ว และมีแรงงานพร้อม ขณะเดียวกันในปีนี้บริษัทยังเดินหน้ายื่นประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นงานของกลุ่มห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก คลังสินค้า สำนักงาน คอนโดมิเนียม และได้มีความร่วมมือกับพันธมิตรในการประมูลงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง” นายพงศ์เทพ กล่าว

โดยแผนธุรกิจปี 65 บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 10-15% จากปีก่อน กลยุทธ์การเติบโตของบริษัท มีจุดแข็งคือการกระจายกลุ่มลูกค้า การรับงานตรงจากลูกค้าโดยเลือกลูกค้าที่มีฐานะการเงินมั่นคง และงานภาครัฐ รวมทั้งเลือกรับงานในกลุ่มลูกค้าเดิมที่เป็นงานระยะสั้น ได้เงินเร็วและสามารถควบคุมต้นทุนจากความผันผวนของราคาสินค้าได้

ล่าสุดผลประกอบการของบริษัทในงวด 9 เดือน ปี 65 มีรายได้จากการก่อสร้างและงานบริการจำนวน 957.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 196.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 25.83% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการรับรู้รายได้ตามความสำเร็จของงานก่อสร้างจากฐานงานค้างรับ (Backlog) เช่น กลุ่มอาคารพักอาศัย จากโครงการ The Privacy จตุจักร กลุ่มห้างสรรพสินค้า/ห้างค้าปลีกโครงการ Lotus’s Hypermaket North Ratchaphruek กลุ่มโรงพยาบาล จากโครงการปรับปรุงอาคารนวมินทราชินีและอาคารคัคณางค์ รพ.จุฬาลงกรณ์ และกลุ่มอื่นๆ จากโครงการ งานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม SMART PARK โครงการ INNSIDE BANGKOK SUKHUMVIT โดยในงวด 9 เดือน มีผลขาดทุนสุทธิ 90.12 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 132.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 313.99 สาเหตุจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง จากราคาวัสดุและอุปกรณ์ที่ปรับราคาสูงขึ้น และต้นทุนค่าแรงเพิ่มขึ้นจากการขาดแคลนแรงงาน

นอกจากนี้ ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/65 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 27,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 270,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 297,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 54,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ มีมติให้กำหนดวันจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพุธที่ 21 ธ.ค. 65 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.65

โดยวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินเพิ่มทุน และทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล อีกทั้งยังช่วยเสริมสภาพคล่องและส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯแข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนสร้างผลตอบให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

Back to top button