ACE ปิดจ๊อบควัก 268 ลบ. ซื้อคืนกว่า 100 ล้านหุ้น

ACE ปิดจ๊อบโครงการซื้อหุ้นคืนควักเงิน 268 ลบ. คว้า 100.36 ล้านหุ้น พลาดเป้าซื้อคืน 400 ล้านหุ้น


บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)  หรือ ACE ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.65 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 3.93 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65 นั้น

ทั้งนี้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ดังกล่าว ได้สิ้นสุดลงแล้วในวันที่ 31 ธ.ค.65 โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้น 100,365,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมมูลค่าหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น 268,009,931.13 บาท

Back to top button