“ประยุทธ์” ตั้ง “แรมโบ้อีสาน” นั่งที่ปรึกษาฯ มีผลวันนี้

“พล.อ.ประยุทธ์” แต่งตั้ง “แรมโบ้อีสาน” เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2566 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้ง นายเสกสกล อัตถาวงศ์ เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐนตรี เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอ และให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาฯ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของ ทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม การตั้งนายเสกสกลเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ถือเป็นช่วงจังหวะที่พลเอกประยุทธ์ เปิดตัวร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติอย่างเต็มตัว และที่ผ่านมานายเสกสกล ได้นำเครือข่ายให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์มาโดยตลอด แม้จะเป็นช่วงที่ลาออกจาก ตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีก็ตาม

Back to top button