ลุ้น SAF เทรดวันแรก ทะลุ 2 บ. ชูประสบการณ์นำเข้า “เหล็กกล้า” กว่า 30 ปี

จับตา SAF เทรดวันแรก เหนือจอง 1.93 บ. ชูประสบการณ์นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าเกรดพิเศษชั้นนำระดับโลกมากว่า 30 ปี มีบล.เอเชีย เวลท์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (19 ม.ค.66) บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ SAF ผู้ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าเกรดพิเศษ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงบริการชุบแข็งด้วยระบบสุญญากาศ โดยมีลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย อาทิ กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอื่นๆ ทั้งที่นำเหล็กกล้าเกรดพิเศษไปใช้งานโดยตรง และลูกค้าประเภท Supplier ซึ่งนำเหล็กกล้าเกรดพิเศษไปผลิตชิ้นงานเพื่อจำหน่ายต่อ เตรียมเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายใต้กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SAF”

สำหรับ SAF มีทุนชำระหลังเสนอขาย 150 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 220 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 80 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 60 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 12 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 8 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 9 – 11 มกราคม 2566 ในราคาหุ้นละ 1.93 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 154.4 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 579 ล้านบาท ทั้งนี้การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 34.96 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ซึ่งเท่ากับ 16.56 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.0552 บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ส่วนที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย คือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

โดย SAF มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ กลุ่มครอบครัวอริยเดชวณิชที่เป็นผู้บริหาร ได้แก่ นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช, นางสาวลีนา อริยเดชวณิช และนายพิศาล อริยเดชวณิช ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 59.20 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้

ด้าน นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SAF เปิดเผยว่า บริษัทนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าเกรดพิเศษชั้นนำระดับโลกมากว่า 30 ปี ทั้งนี้หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญต่อการรักษาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจฯ คือ การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที พร้อมกับคุณภาพการบริการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจที่ดี เงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทจะนำไปใช้ในการลงทุนสร้างคลังสินค้าและโรงงานแห่งใหม่ ลงทุนเครื่องเตาชุบแบบไนไตรดิ้ง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงปี 62-64 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 251.33 ล้านบาท 180.17 ล้านบาท และ 213.84 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 9.05 ล้านบาท 2.45 ล้านบาท และ 15.53 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่ผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 65 มีรายได้จากการขายและบริการ 169.37 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 10 ล้านบาท

Back to top button