PROEN ควัก 95 ล้าน ลงทุน “เกตเวย์ เซอร์วิส” เสริมแกร่งธุรกิจ Internet Data

PROEN ควัก 95 ล้านบาท เข้าลงทุน “เกตเวย์ เซอร์วิส” ถือหุ้นสัดส่วน 19% สู่การขยายธุรกิจให้มีความหลากหลาย ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ขณะเดียวกันได้เตรียมพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการ E-VOA เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นหลังจีนเปิดประเทศ


นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุน โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท เกตเวย์ เซอร์วิส จำกัด หรือ GW จำนวน 1,172,840 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 19% ของทุนจดทะเบียน GW ในอัตราหุ้นละ 81 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเข้าลงทุนให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2566

สำหรับ GW ประกอบธุรกิจบริการให้การคัดกรอง และตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า (Pre-Approved) สำหรับ 18 ประเทศ 1 เขตเศรษฐกิจ พร้อมทั้งการชำระค่าธรรมเนียม (Payment) ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ยื่นขอรับการตรวจลงตราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Visa On Arrival: E-VOA)

ทั้งนี้ PROEN เข้าลงทุนใน GW เพื่อเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น (Diversify) ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มองเห็นศักยภาพการเติบโต บริการตรวจสอบเอกสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถต่อยอดกับฐานธุรกิจเดิม Internet Data Center ที่มีรายได้ลักษณะประจำ (Recurring income) สอดคล้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยที่คาดว่าในปี 2566 นักท่องเที่ยวอาจจะมากถึง 20 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น พร้อมกับได้เตรียมกลยุทธ์เพื่อพัฒนา Platform การให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการที่ประเทศจีนเปิดประเทศ และมีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาประเทศไทยอย่างคึกคัก

ขณะเดียวกัน ยังเป็นการลงทุนที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการในส่วนของ Internet Data Center รวมถึงได้ศึกษาการทำธุรกิจให้บริการ E-VOA นำมาพัฒนาต่อธุรกิจได้ต่อไป ช่วยผลักดันให้อนาคตมีการเติบโตได้อย่างมั่นคง

Back to top button