SCC ออกหุ้นกู้ 1.5 หมื่นล้าน ขายผู้ถือหุ้นกู้เดิม-นักลงทุนทั่วไป 3-31 มี.ค.

SCC เตรียมออกหุ้นกู้ 1.5 หมื่นล้าน อายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน ขายผู้ถือหุ้นกู้เดิม-นักลงทุนทั่วไป 3-31 มี.ค.


บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เตรียมออกหุ้นกู้ 15,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน ซึ่งจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ภายหลัง โดยจะเสนอขายทั่วไป ได้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นกู้ SCC234A (2) ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่น และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) และ (3) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A+(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ระยะเวลาเสนอขาย สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC234A: วันที่ 3 และ 7-9 มีนาคม พ.ศ. 2566

ส่วนผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันเสนอขายวันที่ 27 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 และผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปวันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์,ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 

 

Back to top button