ก.ล.ต.เชือด 14 รายปั่นหุ้น SCI-GSC-ASIAN-FLOYD-RP สั่งปรับรวม 27 ล้าน

ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 14 ราย กรณีสร้างราคาหุ้น SCI GSC ASIAN FLOYD และ RP สั่งปรับมูลค่ารวมกว่า 27 ล้านบาท


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 ผู้กระทำความผิด 14 รายที่มีความสัมพันธ์กันทั้งทางการเงิน และ/หรือ มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ได้ร่วมกันส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นในลักษณะที่ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะต่อเนื่องกัน โดยมุ่งหมายให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) หรือ SCI ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผู้กระทำความผิด รวม 11 ราย ได้แก่ นายขจรเกียรติ อึ้งอร่าม, นางสาวพรทิพย์ เมธีเจริญวงศ์, นางทัศนีย์ แย้มประดิษฐ, นางสาวมุทิตา เอกะวิภาต, นายเมธาสิทธิ์ มั่นชาวนา, นางสาวเมทินี สิทธิกรเมธากุล, นางสาววริยา เข็มทองประดิษฐ์, นายธนพล เข็มทองประดิษฐ์, นางสาวอัจฉรา สุวิเดชโกศล, นายสิทธาปวีร์ ชวรางกูร, นางสาวอชิรญา เกียรติทยากร ได้ร่วมกันกระทำการโดยมีผลทำให้ราคาเพิ่มขึ้นจาก 1.32 บาท เป็น 1.71 บาท และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 0.54 ล้านหุ้น เป็น 12.35 ล้านหุ้น

2.กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ผู้กระทำความผิดรวม 10 ราย ได้แก่ นายขจรเกียรติ นางสาวพรทิพย์, นางทัศนีย์, นางสาวมุทิตา, นายเมธาสิทธิ์, นางสาวเมทินี, นางสาววริยา, นายธนพล, นายสิทธาปวีร์ และนางสาวอชิรญา ได้ร่วมกันกระทำการโดยมีผลทำให้ราคาเพิ่มขึ้นจาก 0.68 บาท เป็น 0.78 บาท และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 0.58 ล้านหุ้น เป็น 88.23 ล้านหุ้น

3.กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ผู้กระทำความผิดรวม 10 ราย ได้แก่ นายขจรเกียรติ, นางสาวพรทิพย์, นางทัศนีย์, นายเมธาสิทธิ์, นางสาวเมทินี, นางสาววริยา, นายธนพล, นางสาวอัจฉรา, นายสิทธาปวีร์ และนางสาวอชิรญา ได้ร่วมกันกระทำการโดยมีผลทำให้ราคาเพิ่มขึ้นจาก 4.10 บาท เป็น 4.36 บาท และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 0.54 ล้านหุ้น เป็น 24.70 ล้านหุ้น

4.กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) หรือ FLOYD ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ผู้กระทำความผิดรวม 8 ราย ได้แก่ นายขจรเกียรติ, นางสาวพรทิพย์, นางสาวมุทิตา, นางสาวเมทินี, นายธนพล, นางสาวอัจฉรา, นายสิทธาปวีร์ และนางสาวอชิรญา ได้ร่วมกันกระทำการโดยมีผลทำให้ราคาเพิ่มขึ้นจาก 1.37 บาท เป็น 1.41 บาท และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 0.99 ล้านหุ้น เป็น 25.85 ล้านหุ้น

5.กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 ผู้กระทำความผิดรวม 10 ราย ได้แก่ นายขจรเกียรติ, นางสาวพรทิพย์, นางสาวขณิษากาญจน์ โชคสหพิพัฒน์, นายเมธาสิทธิ์, นางสาววริยา, นายธนพล, นางสาวพจนา พิเศษโภค, นายสิทธาปวีร์, นางสาวอชิรญา และนางสาวเมวิกา ดีศรี ได้ร่วมกันกระทำการโดยมีผลทำให้ราคาเพิ่มขึ้นจาก 1.41 บาท เป็น 1.48 บาท และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 0.13 ล้านหุ้น เป็น 4.43 ล้านหุ้น

การกระทำของบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นความผิดฐานสร้างราคาหุ้น SCI  GSC ASIAN  FLOYD และ RP ตามมาตรา 244/3(1)(2) ประกอบมาตรา 244/5(2) (3) (5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 296 มาตรา 296/1 และมาตรา 296/2 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับผู้กระทำความผิดทั้ง 14 ราย โดยกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง ได้แก่

ก. ให้ผู้กระทำความผิดชำระค่าปรับทางแพ่ง ชดใช้เงินในจำนวนเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับ ชดใช้ค่าใช้จ่ายของ ก.ล.ต. เนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด ดังนี้ นายขจรเกียรติ จำนวน 3,429,167 บาท นางสาวพรทิพย์ จำนวน 2,739,565 บาท นางทัศนีย์ จำนวน 1,700,080 บาท นางสาวมุทิตา จำนวน 1,778,755 บาท นางสาวขณิษากาญจน์ จำนวน 580,072 บาท นายเมธาสิทธิ์ จำนวน 2,066,636 บาท นางสาวเมทินี จำนวน 2,163,004 บาท นางสาววริยา จำนวน 2,215,734 บาท นายธนพล จำนวน 2,785,950 บาท นางสาวอัจฉรา จำนวน 1,551,370 บาท นางสาวพจนา จำนวน 563,597 บาท นายสิทธาปวีร์ จำนวน 2,633,573 บาท นางสาวอชิรญา จำนวน 2,683,524 บาท และนางสาวเมวิกา จำนวน 507,640 บาท รวมมูลค่ากว่า 27 ล้านบาท

ข. ห้ามผู้กระทำความผิดจำนวน 11 ราย ได้แก่ นายขจรเกียรติ นางสาวพรทิพย์ นางทัศนีย์ นางสาวมุทิตา นายเมธาสิทธิ์ นางสาวเมทินี นางสาววริยา นายธนพล นางสาวอัจฉรา นายสิทธาปวีร์ และนางสาวอชิรญา ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นเวลารายละ 30 เดือน และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เป็นเวลารายละ 60 เดือน และห้ามผู้กระทำความผิดจำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวขณิษากาญจน์ นางสาวพจนา และนางสาวเมวิกา ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นเวลารายละ 14 เดือน และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เป็นเวลารายละ 28 เดือน

การกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลักทรัพย์ และระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวข้างต้น จะมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้กระทำความผิดลงนามในบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด หากผู้กระทำความผิดไม่ยินยอม ก.ล.ต. จะมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติโดยไม่ต่ำกว่าอัตราที่ ค.ม.พ. กำหนด

ทั้งนี้ เงินค่าปรับทางแพ่งและเงินค่าชดใช้คืนผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทำความผิดเป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งกระทรวงการคลัง

Back to top button