THIP ต้นทุน-ค่าใช้จ่ายพุ่ง! กดกำไรปี 65 เหลือ 363 ล้าน

THIP ต้นทุน-ค่าใช้จ่ายพุ่ง! กดกำไรปี 65 เหลือ 363 ล้านบาท  ลดลง 5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 382 ล้านบาท


บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ THIP รายงานผลการดำเนินงานปี 65 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.65 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานปี 2565 ลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้น 371.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.2 เทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 334.2 ล้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.3 ส่งผลให้กำไรขั้นต้นในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 19.02 ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 2.1 7 การเติบโตของต้นทุนขายนอกจากจะแปรผันตามปริมาณยอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้ว อีกส่วนหนึ่งเกิดจากต้นทุนที่สูงขึ้น ได้แก่ ราคาวัตถุดิบนำเข้าที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินที่อ่อนค่าลง ค่าไฟฟ้าจากการปรับค่า FT สูงขึ้น และในไตรมาสสุดท้ายจะมีผลกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ

อย่างไรก็ตามในด้านต้นทุนของราคาวัตถุดิบ บริษัทได้ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับราคาขายและรักษาระดับกำไรไว้ โดยบริษัทมีแผนพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดต้นทุนอย่างยั่งยืน และพยายามใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายขายเพิ่มขึ้น 22.3 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นจากค่าขนส่งสินค้าภายในและต่างประเทศเนื่องจากมีปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการปรับค่าบริการจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นด้วย และเป็นการเพิ่มขึ้นจากการลงทุนด้านบุคลากรเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต

ด้านค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 15.4 ล้านบาท เป็นผลจากปี 2565 บริษัทมีการค้นคว้าวิจัยเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการใช้วัสดุใหม่ๆ นอกจากนี้บริษัทยังคงพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปรับตัวในภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้มีคำาใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าที่ปรึกษา และคำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สูงขึ้นจากปีก่อนประมาณ 13 ล้านบาท

Back to top button