DMT จับมือพันธมิตรญี่ปุ่น ตั้ง “เอ สยาม อินฟรา” ลุยตรวจสอบ-วางแผนซ่อม “สะพานทางด่วน”

DMT จับมือพันธมิตรญี่ปุ่น ตั้งบริษัทร่วมทุน “เอ สยาม อินฟรา” ดำเนินธุรกิจด้านการตรวจสอบและบำรุงรักษาสะพานทางด่วน และทางยกระดับและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ คาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในเดือนเม.ย.66


นายศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท Hanshin Expressway จำกัด, บริษัท KFC จำกัด และ บริษัท AKROS Trading จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการตรวจสอบและบำรุงรักษา (Inspection & Maintenance) สะพาน ทางด่วน ทางยกระดับและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาและดำเนินการในเรื่องอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าร่วมลงทุน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

โดยล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ได้พิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขในการเข้าลงทุนในการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ คือ บริษัท เอ สยาม อินฟรา จำกัด (ASIAM Infra Company Limited) โดยมีทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งนี้คาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2566

“การลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยในครั้งนี้ นับเป็นการต่อยอดทางธุรกิจร่วมกันโดยอาศัยความชำนาญด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของ DMT ผสมผสานเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากประเทศญี่ปุ่น  รวมทั้งเป็นการพัฒนาทางธุรกิจและยังเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเรามีความมั่นใจว่าการลงทุนครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจเพิ่มรายได้ และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯได้ในอนาคต” นายศักดิ์ดา กล่าว

Back to top button