ตลท. ประกาศ NSI เทรดวันสุดท้าย 7 เม.ย.นี้ ก่อนเพิกถอน

ตลท. ประกาศ NSI เทรดวันสุดท้าย 7 เม.ย.นี้ ก่อนเพิกถอนออกจากตลาดตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 8 เม.ย.66 ตามคำร้องขอ


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า ตามที่ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI ได้ขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น บัดนี้ NSI ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 แล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 (4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของ NSI จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดยหุ้นสามัญของ NSI จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันสุดท้ายในวันที่ 7 เมษายน 2566

 

Back to top button