ผู้ถือหุ้น TSR เคาะเปลี่ยนชื่อ SBNEXT ปันผลหุ้น-เงินสด รับเงิน 19 พ.ค.นี้

ประชุมผู้ถือหุ้น TSR ไฟเขียวเปลี่ยนชื่อย่อเป็น SBNEXT พร้อมปันผลหุ้น 10:1 และเงินสดอีก 0.0111 บ./หุ้น รับเงิน 19 พ.ค.66 ผู้บริหารเดินเครื่อง Synergy ร่วมกับ SABUY ต่อยอดธุรกิจ ขยายไลน์สินค้าเพิ่ม


นายวรานนท์ คงปฎิมากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR เปิดเผยว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จํากัด (มหาชน) หรือ SABUY Connext Tech Public Company Limited โดยมีชื่อย่อหลักทรัพย์ SBNEXT โดยบริษัทจะยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ TSR ต่อไปตามเดิมจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขณะเดียวกันได้อนุมัติให้จ่ายปันผลสำหรับผลการดําเนินงานรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2565 โดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 54,941,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นไม่เกิน 54,941,713 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

รวมถึงการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,104,635 บาทรวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.1111 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 61,046,348 บาท เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และบริษัทกําหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ขณะเดียวกันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จํากัด (มหาชน) ซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SBNEXT-WA) อายุ 3 ปี จำนวนไม่เกิน 16,500,000 หน่วย

นอกจากนี้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 98,911,685 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 824,116,850 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 923,028,535 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 98,911,685 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 54,941,713 หุ้น, การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SBNEXT-WA จำนวนไม่เกิน 16,500,000 หุ้น และการปรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ TSR-W2 จำนวนไม่เกิน 27,469,972 หุ้น

“สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2566 บริษัทฯ เดินหน้า Synergy กับ SABUY เพื่อต่อยอดธุรกิจโดยตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้รวมไว้ที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่ระดับ 1,386.73 ล้านบาท ซึ่งจะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และในปีนี้บริษัทมีแผนการขยายไลน์สินค้าอื่น ๆ เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากเครื่องกรองน้ำและสินค้าที่เกี่ยวข้อง อาทิ เครื่องฟอกอากาศเครื่องทำน้ำอุ่น  Air Solar และ EV Charger” นายวรานนท์กล่าว

นอกจากนี้ในส่วนของ บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด หรือ TSRL ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกและสินเชื่อ Floor Plan นั้น ในปี 2566 คาดว่าพอร์ตจะขยายตัวแตะที่ระดับมากกว่า 1,000 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2565 ที่ประมาณ 500 ล้านบาท รวมทั้งการที่เข้าไปร่วมลงทุนในบริษัท สมาร์ท คอนเน็กซ์ เทค จำกัด กับ บริษัท วีรศา จำกัด โดยบริษัทถือหุ้นสัดส่วน 51% เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มรองรับการบริหารจัดการ ระบบสัญญาณกันขโมย ระบบเข้า-ออกอัตโนมัติ ระบบกล้องวงจรปิด สินค้าดูแลรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์ Internet of Thing (IoT) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสำนักงาน โรงงาน ที่อยู่อาศัยตลอดจนสำหรับลูกค้าองค์กร ซึ่งในอนาคตยังมีแผนการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีร่วมกันอีกด้วย

Back to top button