บอร์ด SUPER ไฟเขียวเพิ่มทุน “SNT-TLPY” เสริมสภาพคล่องธุรกิจ

บอร์ด SUPER ไฟเขียวเพิ่มทุนบริษัทย่อย “SNT-TLPY” ในสิงคโปร์-เวียดนาม” เสริมสภาพคล่องธุรกิจ


บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือ SUPER แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566เมื่อวันที่15 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติเรื่องการเพิ่มทุนบริษัทย่อยที่จัดตั้งที่ต่างประเทศจำนวน 2 บริษัท ดังนี้

1.อนุมัติให้ Solar NT Holdings PTE Co., Ltd. (SNT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ประเทศสิงคโปร์เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวนไม่เกิน 1,385,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 1,385,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 86,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 87,885,000 ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐพร้อมทั้งอนุมัติให้ Super Energy Group (Hong Kong) Co., Ltd. (SEGHK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าเพิ่มทุนใน SNTตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.อนุมัติให้ Thinh Long Phu Yen Solar Power Joint Stock Company (TLPY) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ประเทศเวียดนามเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวนไม่เกิน 32,249,720,000 เวียดนามดอง โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 3,224,972 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 231,499,060,000 เวียดนามดอง เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 263,748,780,000 เวียดนามดอง มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 เวียดนามดอง พร้อมทั้งอนุมัติให้ Solar NT Holdings PTE Co., Ltd. (SNT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าเพิ่มทุนใน TLPY ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม

Back to top button