“อายิโนะโมะโต๊ะ” ลุยพัฒนา “ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง” มุ่งส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย

“อายิโนะโมะโต๊ะ” ลุยพัฒนา ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังและทนทานต่อโรคใบด่าง มุ่งส่งเสริมเพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนและได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นจากการได้ใช้ท่อนพันธุ์มันที่สะอาดและมีคุณภาพดี


บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ในเครืออายิโนะโมะโต๊ะ ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการจัดเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่สะอาดและทนทานต่อโรคใบด่าง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้ทำการส่งมอบท่อนพันธุ์สะอาดให้กับ บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด จำนวน 6,700 ท่อน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี จำนวน 1,260 ท่อน

สำหรับเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในปีแรกและกระจายต่อสู่เกษตรกรในปีถัดไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยให้เกษตรกรกว่า 161 ครัวเรือน มีท่อนพันธุ์ที่ปลอดจากโรคใบด่าง และสามารถใช้ในการเพาะปลูกครอบคลุมพื้นที่ 1,088 ไร่ อันจะช่วยส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรสามารถทำการปลูกมันสำปะหลังได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน และได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นจากการได้ใช้ท่อนพันธุ์มันที่สะอาดและมีคุณภาพดีอีกด้วย

โดยจากการเปิดเผยข้อมูลในปัจจุบัน พบว่า มันสำปะหลังถือเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งไทยได้มีการส่งออกมากเป็นอันดับสามของโลก และสร้างรายได้เข้าประเทศเฉลี่ยหนึ่งแสนล้านบาทต่อปี แต่เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคใบด่างในมันสำปะหลัง ทำให้จำนวนผลผลิตที่ได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้กว่า 20-80% ต่อปี อีกทั้งยังเพิ่มค่าใช้จ่ายของเกษตรกรให้สูงขึ้นจากการที่ต้องหาท่อนพันธุ์ใหม่ที่ปลอดโรค เพื่อนำมาใช้ปลูกมันสำปะหลังใหม่ในรอบปีถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวนี้ จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรไทยให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถปลูกมันสำปะหลังได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะไม่โดนผลกระทบจากโรคใบด่าง พร้อมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการที่ต้องหาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังใหม่มาปลูกทดแทนต้นเดิมที่ติดโรค จึงช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาขยะอาหารจากการสูญเสียผลผลิตมันสำปะหลังจากโรคระบาดไปอย่างสูญเปล่าอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเราในการ “สร้างความยั่งยืนของโลก”เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนทั่วโลก

Back to top button